නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ldr,a,ka ud¿ iqmawjYH øjH

ldr,a,ka .%Eï 300

iqÿ Ækq ìla 2

bÕ=re lene,a,la

Ækq f.ä 1

foys f.ähl hqI

.ïñßia l=vq f;a ye¢ 1

ly l=vq f;a ye¢ 1 $4

kejqï lsß ùÿre 1

j;=r ,Sg¾ 1$2

ri wkqj ¨Kq

idod.kakd wdldrh

ldr,a,ka fyd¢ka iqoaolr ¨Kq tl;=lr ;ïnd.kak' miqj ud¿ íf,kav¾ lr fmrdf.k thg Ækq" iqÿ Ækq" bÕ=re yd wfkl=;a ish¨u øjH tl;=lr <sm ;nd W;=rk úg lsß tl;=lr l,jï lr.kak' iqma tl kej; jrla fmrd foys hqI tl;=lr.kak'