නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

yeve,a,ka mskaù,a iekaâúÉwjYH øjH

yeve,a,ka .%Eï 300

;lald,s .%Eï 100

Ækq .%Eï 50

i,do fld< .%Eï 50

foys f.ähl hqI

mdka fm;s 4

ng¾ f;a ye¢ 3

ri wkqj ¨Kq yd .ïñßia

idod.kakd wdldrh

¨Kq yd ly oud yeve,a,ka ;ïnd.kak' miqj lgq bj;alr .ïñßia" foys" Ækq yd ;lald,s oud  fyd¢ka wkd.kak' mdkaj, jdá lmd ng¾ ;jrd i,do fld< yd yeve,a,ka ñY%Kh ;jrd.kak' mdka fm;s frda,a lr ,kaÉ ISÜ tllska T;d meh 6 la muK YS;lrKfha ;nkak'