නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

id,hd ud¿ fmd,a ue,a¨uwjYH øjH

id,hd ud¿ .%Eï 300

ly l=vq f;a ye¢ 1 $4

isyskaj lmd.;a r;= Ækq .%Eï 50

isyskaj lmd.;a bÕ=re .%Eï 5

iqÿ Ækq .%Eï 5

lrmsxpd b;s 1

.d.;a fmd,a .%Eï 100

foys f.ähl hqI

ri wkqj ¨Kq yd .ïñßia

idod.kakd wdldrh

id,hd ud¿ ¨Kq" .ïñßia yd ly tl;=lr ;ïnd lgq bj;alr.kak' bkamiqj ud¿ yer wfkl=;a ish¨u øjH fmd,a iu. ñY% lr miqj ud¿ tl;=lr <sm ;nd ue,a¨u u,jd.kak'

wdydr .fõIl
úOdhl iQmfõ§ iqcs;a wdßhr;ak

² w¾Ñ; b÷jr