නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

iqÿÆkq iu. jÜglald f;ïmrdÿj wjYH øjH

iqÿ ÆkQ .%Eï 150

jÜglald .%Eï 250

wuqñßia lr,a 3-4

f,dl= Ækq f.ähla

;,d.;a b`.=re f;a ye`È 1$2

wjYH muKg fmd,af;,a

ri wkqj ¨Kq

;lald,s f.ä 01

rïfm" lrmsxpd

lE,s ñßia fïi yekaola

ly l=vq f;a ye`È 1$4

;=kmy f;a ye`È 1$4

idod.kakd wldrh

fmd;= bj;alr .;a iqÿÆkq folg m,d rkajka meyejk;=re  uo.skafka neo.kak' jÜglaldo fyd`Èka fidaodf.k l=vd lE,sj,g lmd neo.kak' fjk;a Ndckhlg fmd,af;,a fïi ye`È 2 la muK oud ÆkQ" rïfm" lrmsxpd" wuqñßia" b`.=re" ;lald,s tl;= lr fyd`Èka f;ïmrdÿ lrf.k thg neo.;a iqÿÆkq iy jÜglald tl;=lrkak' fï fj,dfõ ñßia" ly" ;=kmy" lE,sñßia" ¨Kq tl;=lr fyd`Èka l,jï lrf.k <sfmka bj;g .kak'