නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

iqÿÆkq ñY% lxl=ka fvj,awjYH øjH

lxl=ka .%Eï 250

iqÿÆkq .%Eï 50 

f,dl=Ækq f.âhla

ud¿ ñßia lr,a 03

;lald,s f.ä 02

lE,sñßia f;a ye`È 03

ly iaj,amhla

;=kmy f;a ye`È 1$4

.ïñßia f;a ye`È 1$2

ri wkqj ¨Kq

fmd,af;,a fïi ye`È 03

idod.kakd wldrh

Ndckhlg fmd,af;,a tl;=lr ;Sre lm.;a iqÿÆkq oud ñks;a;=jla muK uo.skafka neo.kak' thg Ækq" ;lald,s" ud¿ ñßia tl;= lr ñks;a;= 02 lg miq lxl=ka oud l,jï lrk w;r;=r lE,sñßia" ly" ;=kmy" .ïñßia" ¨Kq tl;=lr fyd`Èka l,jï lr ñks;a;= 2-3 .sh miq <sfmka bj;alr.kak'