නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

iqÿÆkq ñY% j,afo,a ue,a¨u


wjYH øjH

iqÿÆkQ .%Eï 100

fidaod lmd.;a j,afo,a .%Eï 250

lrmsxpd iy rïfm

wn iaj,amhla

wuqñßia lr,a 02

ÆkQ f.ähla

lyl=vq f;a ye`È 1$2

ri wkqj ¨Kq

fmd,af;,a fïi ye`È 2 1$2

.d.;a fmd,a fldamam 1  1$2

.ïñßia f;a ye`È 1$2

iQÿre f;a ye`È 1$4

idod.kakd wldrh

Ndckhlg fmd,af;,a oud r;ajQ miq iQÿre" wn" rïfma" lrmsxpd" wuqñßia" Ækq oud ñks;a;= 2-3 la neof.k fidaod ySkshg lmd.;a j,afo,a oud fyd`Èka l,jï lr.kak' thg iqÿÆkq" .ïñßia" .d.;a fmd,a iu. wUrd .;a fmd,a ñY%Kh tl;=lr ¨Kq ly oud fyd`Èka l,jï lr ñks;a;= 2-3 miq <sfmka bj;g .kak'