නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

සුදුලූනු සමග වම්බටු හින්දුමwjYH øjH

jïngq .%Eï 250
iqÿÆkq .%Eï 100
wuqñßia lr,a 3-4
f,dl=Ækq f.â 1$2
;lald,s f.ähla
rïfm iy lrmsxpd 
wn iaj,amhla
iQÿre f;a ye`È 1$2
wjYH muKg fmd,af;,a
ri wkqj ¨Kq
ñßial=vq fïi yekaola
lyl=vq f;a ye`È 1$2
.ïñßia f;a ye`È 1$2
iSks f;a ye`È 1 1$2

idod.kakd wldrh

;Sre lmd.;a jïngq iy iqÿ¨kq fjkfjku neof.k mfilska ;nd.kak' Ndckhlg fmd,af;,a oud r;ajQ miq thg wn" iQÿre" rïfm" lrmsxpd" wuqñßia" Ækq" ;lald,s tl;= lr ñks;a;= 2-3 uo.skafka f;ïmrdÿ lr.kak' tu ñY%Khg neo.;a iqÿÆkq iy jïngq tl;= lr thgu ñßia " .ïñßia' ly" ¨Kq" iSks tl;= lr ñks;a;= 2-3 la muK fyd`Èka l,jï lr  <sfmka bj;g .kak


iQmfõoskS
ksÆIS r;akisß
.a,eu¾ T*a lspka


Oïñl fyajdjiï