නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

uhsf,da mqäkawjYH øjH

l=vd uhsf,da melÜ 3

iSks fïi ye¢ 3

ì;a;r 3

u`o riafka WKq j;=r ñ,s,Sg¾ 200

ng¾ iaj,amhla

idod.kakd wdldrh

u`o riafka WKq j;=frka uhsf,da Èhlr.kak' Ndckhlg ì;a;r yd iSkS tl;= lr iSks Èhjk;=re fyd¢ka úiala lr.kak' miqj ksjqkq uhsf,da ñY%Kh thg tlalr l,jï lr ng¾ ;ejrE ;eáhl ñks;a;= 35 la muK iaàï lr.kak'