ඉවුම් පිහුම්

úh<s biafid i,doh


wjYH øjH

  • úh<s biaika .%Eï 500
  • î Ækq .%Eï 250
  • wuq ñßia .%Eï 50
  • ndf.g bÿk ;lald,s .%Eï 150
  • úkdlsß iaj,amhla
  • foys hqI
  • ri wkqj ¨Kq

 

idod.kakd wkaou

    úh<s biaika wêl ¨Kq .;sfhka hqla; ksid we,aj;=frka fyd¢ka fidaodf.k n÷klg oud ly ñY%lr fyd¢ka ;ïnd .kak' ;ïnd j;=r fmrd .;a biaika fmd;=yer iqoao lr len,sj,g lmd .kak'wuqñßia weg bj;a lr isyskaj Èla w;g ;Sre isákfia lmd .kak' ¨kq iy ;lald,s fldgq yevhg lmd tu n÷kgu oud .ïñßia l=vq úkdlsß foys hqI oud thg biaika o tl;= lr ,S l+rla wdOdrfhka ñY% lr f.k ¨Kq uÈkï muKla kej; tl;= lr wdydrhg .kak' i,doh ueá n÷kl idod .ekSug l,amkdldÍ jkak'

iQmfõos m%idoa ks,ka; fmf¾rd

Oïñl fyajdjiï