නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

udß ìialÜ mqäkawjYH øjH

udß ìialÜ 15

ì;a;r 4

lsß ñ,s,Sg¾ 300

iSks .%Eï 50

jeks,d f;a ye¢ 1

idod.kakd wdldrh

udß ìialÜ iy iSks j,ska wvla l=vq lr b;sß iSks leru,a lr.kak' th mqäu idok Ndckhg oud ì;a;r" lsß" jeks,d îÜ lr tl;= lr.kak' udß ìialÜ o tl;= lr ñks;a;= 45 la muK iaàï lr.kak'