නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fc,s uQia mqäkawjYH øjH

fc,s .%Eï 200

j;=r ñ,s,Sg¾ 500

iSkS fïi ye¢ 2

idod.kakd wdldrh

fc,s yd iSks Ndckhlg oud thg W;=rk j;=r tl;=lr fc,s idod ksjqkq miq YS;lrKfha ;nkak' idod.;a fc,s j,ska yß wvla fldgq yevhg lmd f;,a" ng¾ ;ejrE Ndckhlg oukak'wfkla fldgi íf,kaâ lr miqj fldgq yevhg lmd.;a fc,s iuÕ ñY%lr iú jkf;la YS;lrKfha ;nkak'