නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fn%â mqäkawjYH øjH

mdka fm;s 3

ì;a;r 4

lsß ñ,s,Sg¾ 350

iSks .%Eï 150

úh,s ñÈ .%Eï 20

jeks,d f;a ye¢ 2

idod.kakd wdldrh

Ndckhlg fldgq yevhg lmd mdka" úh<s ñÈ tl;= lr.kak' fjk;a Ndckhlg ì;a;r" iSkS" lsß" jeks,d tl;= lr îÜ lr th mdka ñY%Khg oud fmrd.kak' fi,aishia wxYl 180 l WIaK;ajfha mehla muK fíla lr.kak'

iqmfõÈkS
;dreld jkakswdrÉÑ

² w¾Ñ; b÷jr