නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ඉගුරු දෝසිwjYH øjH

bÕ=re hqI ñ,s,Sg¾ 100

iSks .%Eï 500

lsß msá f;a ye¢ 2

j;=r w`vq fldamam 1$2

WKq j;=r w`vq fldamam 1$2

idod.kakd wdldrh

Ndckhla <sm ;nd thg bÕ=re hqI" iSks yd j;=r tl;= lr iSks Èhjk;=re fyd¢ka ye¢ .dkak' ñY%Kh Wl= jkúg WKq j;=r tl;= lr Èhlr miqj ñY%Kh W;=rk úg <sfmka nd ;eáhlg ;=kS lr lE<s lmd.kak'