නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ðkac¾ ìh¾wjYH øjH

bÕ=re .%Eï 50

fidavd fnda;,a 1

ri wkqj iSks

whsia leg lsysmhla

idod.kakd wdldrh

bÕ=re j,g j;=r iaj,amhla oud fyd¢ka íf,kaâ lr fmrd.kak' th ùÿrejlg oud iSks yd whsia leg tl;= lr.kak' ms<s.ekaùug wdikakfha fidavd tl;=lrkak'