නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

iaùÜ ðkac¾ *%hsâ ÑlkawjYH øjH

fmdähg lmd.;a l=l=,a uia .%Eï 500

isyskaj lmd.;a bÕ=re .%Eï 500

isyskaj lmd.;a Ækq .%Eï 50

isyskaj lmd.;a wuq ñßia .%Eï 20

iSks f;a ye¢ 1

.ïñßia f;a ye¢ 1$2

ñá lsß w`vq fldamam 1$2

yd,a msá fïi ye¢ 4

ri wkqj ¨Kq

neo.ekSug f;,a

idod.kakd wdldrh

l=l=,a uia" ¨Kq" .ïñßia iy yd,a msá oud fyd¢ka iSika lr .eUqre f;f,a neo.kak' f;,a r;a jQ Ndckhlg bÕ=re" Ækq" wuq ñßia yd iSks oud fyd¢ka f;ïmrdÿ lr fmd,a lsß tl;= lr.kak' ñY%Kh W;=rk úg neo.;a uia tl;= lr.kak'