නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

iamhsis ðkac¾ rhsiawjYH øjH

msi.;a lSß iïnd lsf,da.%Eï 1

isyskaj lmd.;a bÕ=re .%Eï 100

lmd.;a r;=Ækq .%Eï 100

wuq ñßia lr,a 6

Ækq fld< .%Eï 100

iqÿ Ækq ìla 4

ì;a;r 3

.ïñßia f;a ye¢ 1

ly l=vq f;a ye¢ 1$4

f;,a fïi ye¢ 4

ri wkqj ¨Kq

idod.kakd wdldrh

f;,a r;a jQ Ndckhlg bÕ=re" iqÿ Ækq" r;=Ækq oud f;ïmrdÿ lr.kak' thg ì;a;r tl;=lr fyd¢ka l,jï lr miqj msi.;a n;a yd wfkl=;a ish¨u øjH oud fyd¢ka ñY% lr.kak'

wdydr .fõIl
úOdhl iQmfõ§
iqcs;a wdßhr;ak

² w¾Ñ; b÷jr