ඉවුම් පිහුම්

? lEu fjkqjg biqre .s,aYdka fndk meiagd iqma tl yokafk fufyu¨'''


¨Kq ñßia ryg nvg jÈkak ;=ka fõ, ldmq fld,a,kag úfYaIfhkau ol=Kq m<df; whg lv lEu fldfy;au w,a,kafk kE' fuh;a tfyu flfkla' Tyq kñka biqre .s,aYdka'''


biqreg fld<Ug weú;a fndaäx Ôúf;ag yqrefjkak isoaO jqfKa rx.k Ys,amsfhla f,i Ôúf;a ch .;a;= ksid¨' IQáka hk hk ;ekaj,ska Wfoa oj,a ? ;=ka fõ, lfvka lkak isoaO jqKdu fiaru ou, .y, wdmyq noafoa.u uy f.org .syska wïu Whk n;=hs fmd,aiïfnda,hs ld, bkak ys;=k fj,dj,a ´k ;rï ;snqK¨'


    ta;a b;ska jdikdjg ,enqK fï rx.k yelshdj w;yer, hkak tmd lsh, Wmfoia §mq hd¿fjd biqref. fï lEu m%Yafkg tl tl úi÷ï f.kdj¨' ta úÈhg fndaäfï hd¿fjd tl;=fj,d okak úÈhg mqxÑ mqxÑ foaj,a yodf.k lkak mgka .;a;u biqre;a ta foaj,aj,g bfíu yqrefj,d'


Th w;fr lÜáh fiÜfj,d yomq meiagd iqma tlla ry jeá, wo fjkfldg fuhd i;shlg ojia 4 la 5 la ? lEu fjkqjg ;kshu tal yod.kak ;rï oCI iQmfõÈfhla fj,d' ta .ek weyqju meiagd iqma tl yok úÈh biqre wmsg fï úÈhg lsh, ÿkakd'

 

wjYH øjH

  • meiagd .%Eï 100
  • l=l= ¿uia .%Eï 100
  • f.dajd" fndaxÑ" ,Slaia" lerÜ" w¾;dm,a - .%Eï 250 jk f,i .kak'
  • ¨Kq iaj,amhla" iqÿ Ækq ìla 2" wuq ñßia lr,a 2" mßmamq ñgla" .ïñßia l=vq f;a ye¢ 1 la" ;lald,s f.ähla" fldaka*a,j¾ iaj,amhlaidok l%uh

    l=l=¿ uia lgq yer ;ïnd íf,kav¾ lr .kak' meiagd WKqj;=rg oud ndf.g ;eïfnk úg fmrd mfilska ;nkak' w¾;dm,a" lerÜ" ,Slaia" fndaxÑ lmd Ndckhlg oud thg j;=r fldamam 4 la oud ;eïfnkakg yßkak' th ;eïî f.k tk úg mßmamq tl;= lrkak' tu ñY%Khgu íf,kav¾ lr.;a l=l=¿ uia iy meiagd oud fldaka *a,j¾ tl;=lr >k fõf.k toa§ ri wkqj ¨Kq iuÕ .ïñßia l=vq tl;= lr <sm ksjd leue;s kï ;lald,s f.ähla lmd oud uo riakh ;sìh§u îug .kak'Oïñl fyajdjiï