ඉවුම් පිහුම්

fílaâ fmdgEfgdawjYH øjH (

 • f,dl= w, f.ä 1
 • ng¾
 • ¨Kq
 • .ïñßia l=vq
 • .d .;a fudi/,a, Öia
 • mdka l=vq
 • fílaâ fmdgEfgda

  w, f.äh fmd;= yer fyd¢ka fidaod whsia j;=f¾ .s,ajd úkdä 15 la muK ;nkak'bka miq fjka fkdjk fia w, f.äh isyska fm;s lmd .kak'ta u; ng¾ ;jrd ¨Kq" .ïñßia bi fi,aishia 200 g fmr r;a lr.;a W÷kl oud úkdä 30la fyda rka jka mdg jk;=re fíla lr.kak' W÷fkka t<shg f.k ;j;a ng¾ iaj,amhla ;jrd fudi/,a, Öia w, fm;s w;rg bi kej; úkdä 10la muK fíla lr.kak' leu;s kï úh,s ;hsï" Tß.dfkda" fyda mdia,s jeks fohla jqj;a fíla lsÍug fmr bi .ekSfuka jvd;a rij;a lr.kak mq¿jka

  moauisß ch,;a
  úOdhl iQmfõ§ uq¿;ekaf.hs l<ukdlre
  kõfrda îÉ fydfg,a mdkÿr¡