ඉවුම් පිහුම්

fmdf<dia frdà


wjYH øjH

  • ;rul fmdf<dia f.ähla
  • mdka msá .%Eï 200
  • f,dl= Ækq f.ä 01
  • wuq ñßia lr,a lsysmhla
  • ri wkqj ÆKq

 

idok l%uh

fmdf<dia f.äh fmd;=yer lE,s lmdf.k ;ïnd fmdälr .kak' thg isyskaj lmd.;a Ækq" wuq ñßia"ÆKq iy mdka msá tl;= lr fyd¢ka l,jï lrkak' wf;a fkdwef,k mou tk;=re fyd¢ka wkd.kak' bka miqj idudkH frdà mq¿iaik wdldrhg frdà ;eáhla <sm ;nd mq¿iaid .kak'

;udrd m;srK