ඉවුම් පිහුම්

fmdf<dia .eg fudare


wjYH øjH

 • <má fmdf<dia f.ähla
 • r;=Ækq f.ä 10
 • iqÿÆkq ìla 05- 06
 • wuq ñßia lr,a 05
 • rïfm lrmsxpd
 • tkid," lrouqx.=" l=re÷ yd wn weg
 • ñßia ;=kmy wjYH moug
 • Èhlsß fldamam 1$2
 • ñá lsß fldamam 01
 • ri wkqj ÆKq
 • f;,a wjYH ;rug


idok C%uh

fmdf<dia f.äfha fmd;a; bj;a lr Èla w;g yd yria w;g fyd¢ka uqjy;a msyshlska bß we|.kak' bka miqj fm;s lmd.kak' oeka n÷kla <sm ;nd j;=r iy ÆKq tlalr thg fmdf<dia fm;s tlalr ;ïnd.kak' yenehs fmdf<dia fm;s lefvkak fokak tmd' rïfm lrmsxpd lnf,a neo mfilska ;nkak' tkid," lr|uqx." l=reÿ iy wn lnf,a neof.k wUrd.kak' oeka n÷kla wrf.k <sm ;nd thg f;,a tl;= lr r;ajk úg thg rïfm lrmsxpd tlalrkak' wk;=rej wuq ñßia" iqÿÆkq" r;=Ækq tlalr f;ïmrdÿ lrkak' thg lnf,a neo l=vqlr .;a tkid,a lr|uqx.= wn iy ;ïnd.;a fmdf<dia fm;s tlalrkak' thg ñßia ;=kmy tlalr Èhlsß oud bfokak yßkak' Èhlsß ysf|k úg ñá lsß oud W;=rjd ri wkqj ÆKq tlalr <sfmka ìug .kak

;udrd m;srK