ඉවුම් පිහුම්

*%hsÙ fmdf<dia fvj,a


wjYH øjH

 • fmdf<dia f.ähla
 • ;lald,s f.ähla
 • ud¿ ñßia lr,a 03
 • wuq ñßia lr,a lsysmhla
 • f,dl= Ækq f.ähla
 • iSks f;a ye¢ 01
 • Ñ,s f*iaÜ fïi ye¢ 01
 • ;lald,s fidaia fïi ye¢ 01
 • fidahd fidaia fïi ye¢ 01
 • .ïñßia l=vq ri wkqj
 • ÆKq ri moug
 • fpdma lr.;a bÕ=re iqÿÆkq
 • neo.ekSug m%udKj;a f;,a

 

idok C%uh

fmdf<dia f.äh fmd;= yer idudkH m%udKfha lE,s lmdf.k ndf.g jf.a ;ïnd.kak' oeka ÆKq .ïñßia oud fyd¢ka w;.d iSika jkak meh 1$2 la muK ;nkak' B<Õg ;dÉÑhla <sm ;nd f;,a oud rkajka mdg jk ;=re .eUqre f;f,a neo.kak'

oeka fjku n÷kla <sm ;nd thg f;,a iaj,amhla tla lr r;ajk úg bÕ=re" iqÿÆkq tla lrkak' tajd ne§f.k tk úg wuq ñßia" ;lald,s iy Ækq tlalr f;ïmrdÿ lrkak' thgu fidaia j¾. iy Ñ,s f*iaÜ tl;= lr fyd¢ka l,jï lrkak' wjidkfha neo.;a fmdf<dia lene,s tla lr fyd¢ka l,jï lr iSks tl;= lrkak' ri wkqj ÆKq tlalr <sfmka ìug .kak'

;udrd m;srK