නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fydÜ ng¾ l%uhg wuq yd,aueiafidwjYH øjH

wuq yd,aueiaika .%Eï 400

lyl=vq f;a ye¢ 1$2

.ïñßia l=vq iaj,amhla

ñßia l=vq f;a ye¢ 1$2

ri wkqj ¨Kq

neo.ekSug f;,a

Ækq .ia .%Eï 25

lrmsxpd

ì;a;rhla

wUrd.;a iqÿ Ækq f;a ye¢ 1 1$2

fldaka*a,j¾ fïi ye¢ 2

ng¾ fïi ye¢ 01

Ñ,sfmaiaÜ fïi ye¢ 1 1$2

bÕ=re lene,a,la

;lald,ss fidaia fïi ye`È 4

f,dl= Ækq f.ähla

iSks iaj,amhla

idod.kakd wdldrh

yd,aueiaika T¨j bj;alr fidaod n÷klg oud thg lyl=vq" ñßia l=vq" .ïñßia l=vq" wUrd.;a iqÿ Ækq iy ri wkqj ¨Kq oud fyd¢ka lj,ï lr ¨Kq ñßia rih Wrd.kakg úkdä 20 la muK jid ;nkak' miqj ì;a;rh .idf.k thg fldaka*a,j¾ oud idod.;a negrfha oud f;,a r;a;r rkajka meye jk;=re neo.kak' Ækq .ia" f,dl= Ækq lmdf.k mfilska ;nkak' fjk;a n÷kla <sm ;nd f;,a tl;= lr r;aùf.k tk úg thg isyskaj ,shd.;a lrmsxpd" bÕ=re" iqÿ Ækq iu. Ñ,sfmaiaÜ ;lald,s fidaia" ng¾" iSks oud lj,ï lr neo.;a yd,aueiaika tl;= lr lj,ï lr uo .skaof¾ msi.kakd w;r;=r lmd.;a Ækq iy Ækq .ia tl;= lr fyd¢ka msif.k <sfmka bj;g .kak'