නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

wuq yd,aueiaika f;ïmrdÿjwjYH øjH

wuq yd,aueiaika .%Eï 300

fldgq yevhg lmd.;aÆkq f.ähla

isyskaj lmd.;a wuqñßia lr,a 6

rïfm – lrmsxpd

fldgq yevhg lmd.;a ;lald,s f.ä 02

fpdmalr.;a iqÿ Ækq fïi ye¢ 01

foys nEhla

ly f;a ye¢ 1$4

ñßia l=vq f;a ye¢ 1$2

.ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$4

ri wkqj ¨Kq

wuq ;=kmy f;a ye¢ 1$2

rïfm lrmsxpd

neomq ;=kmy f;a ye¢ 1$2

fidahd fidaia fïi ye¢ 01

;lald,s fidaia fïi ye¢ 2 1$2

idod.kakd wdldrh

yd,aueiaika msßisÿ lr ñßial=vq" lyl=vq iu. foys hqI oud iSika fjkakg ;nkak' meh Nd.hlg miq yd,aueiaika neo.kak' n÷kla <sm ;nd thg f;,a tl;= lr r;alrf.k lmd .;a Ækq" ;lald,s" wuqñßia iu. ish¨u ;=kmy j¾. iu. rïfm lrmsxpd o tl;= lr f;ïmrdÿ lr.kak' ¨Kq mou n,d wjYH kï kej; tl;= lr tu ñY%Khg neo.;a yd,aueiaika tl;= lr fkdlefvk f,i lj,ï lr.kak' wjidkfha fidahd fidaia iu. ;lald,s fidaia tl;= lr <sfmka nd.kak' ms<s.ekaùug fmr foys hqI tl;= lrkak'