නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

wuq yd,aueiaika fvj,awjYH øjH

yd,a ueiaika .%Eï 500

f,dl= Ækq f.ä 02

ud¨ ñßia lr,a 04

ndf.g b÷k ;lald,s f.ä 02

lyl=vq iaj,amhla

ri wkqj ¨Kq

ñßia l=vq f;a yekaola

rïfm – lrmsxpd

f;,a fïi ye¢ 04

;lald,s fidaia fïi ye¢ 03

fpdma lr.;a bÕ=re 

iqÿ Ækq fïi ye¢ 1 1$2

idod.kakd wdldrh

yd,a ueiaika iqoaolr ¨Kq" ly iy ñßial=vq oud ;ïnd Ækq" ud¨ ñßia" ;lald,s ;rul len,sj,g lmd .kak' mEka tlla <smu; ;nd thg f;,a tl;= lr r;ajQ miq Ækq" ud¨ ñßia" ;lald,s" bÕ=re" iqÿ Ækq iu. rïfm lrmsxpd oud f;ïmrdÿ lr.kak' ñY%Kh fyd¢ka f;ïmrdÿ jQ miq ;ïnd .;a yd,aueiaika iu. ;lald,s fidaia thg oud yd,aueiaika fkdlefvk fia ñY%lr fïihg hjkak'


m%ùk iQmfõ§
liqka w¨‍;af.or

TI AMO 37 HOTEL

Oïñl fyajdjiï