නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ñ,ala iaùÜ fmdfgfgdawjYH øjH

n;, .%Eï 500

kejqï lsß ñ,s,Sg¾ 500

úh<s ñÈ .%Eï 50

lmd.;a lcq .%Eï 50

iSks .%Eï 100

l=re`ÿ l=vq .%Eï 3

idod.kakd wdldrh

n;, ;ïnd fyd¢ka fmdä lr.kak' <sm ;enQ Ndckhlg fmdä lr.;a n;," kejqï lsß yd wfkl=;a ish¨u øjH tl;=lr uo .skafk ye¢ .d.kak' ñY%Kh f.dfrdaiq jkúg <sfmka nd iqÿiq Ndckhlg oud YS;lrKfha oukak'