නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

u[af[dlald fmd,a frdáwjYH øjH

;ïnd.;a u[af[dlald .%Eï 500

ì;a;r 2

.d.;a fmd,a .%Eï 200

isyskaj lmd.;a Ækq .%Eï 30

isyskaj lmd.;a wuq ñßia lr,a 4

lrmsxpd b;s 1

yd,a msá .%Eï 100

ri wkqj ¨Kq

idod.kakd wdldrh

;ïnd.;a u[af[dlald fyd¢ka fmdä lr thg yd,a msá" .d.;a fmd,a yd wfkl=;a ish¨u foaj,a tl;=lr wkd.kak' miqj l=vd fnda, idod ;=kSlr fome;a; mq¿iaid .kak'