නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

iamhsis n;, jkavqwjYH øjH

n;, .%Eï 300

mdka msá .%Eï 200

fílska mjqv¾ .%Eï 2

úh<s ñÈ .%Eï 20

lmd.;a lcq .%Eï 20

ì;a;r 1

kejqï lsß w~q fldamam 1$4

isyskaj lmd.;a wuq ñßia .%Eï 20

isyskaj lmd.;a Ækq .%Eï 30

lrmsxpd b;s 1

ri wkqj ¨Kq

idod.kakd wdldrh

n;, ;ïnd fyd¢ka fmdä lr.kak' miqj thg mdka msá yd fílska mjqv¾ oud l,jï lr .id.;a ì;a;rhla o tl;= lr.kak' fuu ñY%Khg wfkl=;a ish¨u øjH oud fyd¢ka l,jï lr u*ska lmaj,g oud fmdarKqfõ mq¿iaid .kak'