නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

*%hsâ u[af[dlaldwjYH øjH

fmdähg lmd.;a u[af[dlald .%Eï 500

neo.;a lrmsxpd b;s 1

ñßia l=vq .%Eï 10

ri wkqj ¨Kq

neo.ekSug f;,a

idod.kakd wdldrh

lmd.;a u[af[dlald fyd¢ka ;ïndf. -k fmdälr.kak' leu;s yevhlg idod .eUqre f;f,a neo.kak' miqj neo.;a u[af[dlaldj,g lrmsxpd" ¨Kq" ñßia l=vq oud l,jï lr.kak'

wdydr .fõIl
úOdhl iQmfõ§ iqcs;a wdßhr;ak

² w¾Ñ; b÷jr