නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fld,a¨ le`owjYH øjH

fld,a¨ .%Eï 100

fmd,alsß fldamam 02

yl=re .%Eï 50

úh<s ñÈ  .%Eï 25

j;=r fldamam 03

tkid,a weg 3-4

ri wkqj ¨Kq

idod.kakd wdldrh

fld,a¨ fyd`Èka fidaod /hla fmf`.kakg yßkak' miqj Ndckhlg fld,a¨ oud j;=r fldamamhla tl;= lr u`o.skafka ;eïfnkak yer yekaolska fld,a¨ Ndckfhau fmdälr .kak' thg fmd,alsß yd  .d.;a yl=re" úh<s ñÈ" tkid,a yd ¨Kq tl;= lr fyd`Èka ye`È .kak' ñks;a;= 3-4 lg miq <sfmka nd .kak'