ඉවුම් පිහුම්

fldia uÿ¿ msrjqu


wjYH øjH

 • fldia uÿ¿ fldamam 01 (weg bj;a lr .;a)
 • fpdma lr.;a f,dl= Ækq f.ähla
 • ;,d.;a bÕ=re iqÿÆkq fïi ye¢ 1$2
 • fpdma lr.;a wuq ñßia lr,a fol ;=kla
 • isyskaj lmd.;a lrmsxpd
 • ;ïnd.;a w, f.ä 02
 • ;ïnd.;a ud¿ fyda uia .%Eï 200
 • lE,s ñßia fïi ye¢ 1 1$2
 • ri wkqj ÆKq .ïñßia

 

f;ïmrdÿj i|yd

 • lmd.;a Ækq f.ähla
 • wuq ñßia lr,a 02
 • lrmsxpd
 • lE,s ñßia fïi ye¢ 01
 • ri wkqj ÆKq
 • ;lald,s f.ä 02
 • ñálsß fldamam 01
 • f;,a wjYH muKg

 

idok C%uh

n÷kla <sm ;nd thg f;,a tla lr r;a jkakg yßkak'th r;ajk úg fpdma lr.;a;= Ækq" iqÿÆkq" bÕ=re" lrmsxpd oud nefokak yßkak' thg ;ïnd fmdälr .;a w, iuÕska ud¿ fyda uia tl;= lrkak' thg lE,s ñßia ÆKq yd .ïñßia oud fyd¢ka l,jï lr <sfmka ìug .kak' oeka fï msrjqu fldia uÿ¿ m,d we;=<g mqrjdf.k gQ;amSla tlla .id jid.kak' fjku n÷kla <sm ;nd thg f;,a tl;= lr f;ïmrdÿjg lmd.;a Ækq" wuq ñßia lrmsxpd oud hka;ñka f;ïmrdÿ jk úg mqrjd.;a fldia uÿ¿ tys w;=rd.kak' ta u;g lmd.;a ;lald,s tlalr ñálsß oud n÷k jid bf|k ;=re jßka jr n÷k fid,jñka ñY% lrñka msi.kak'

 

;udrd m;srK