නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

yn,fm;s le`owjYH øjH

yn,fm;s .%Eï 100

fmd,a lsß fldamam 1 1$2

úh<s ñÈ .%Eï 50

l=vd b`.=re lene,a,la

iqÿÆkq ìla 02

ri wkqj ¨Kq

j;=r fldamam 1

idod.kakd wdldrh

fyd`Èka fidaod .rd.;a yn,fm;s Ndckhlg oud j;=r" ¨Kq tl;= lr uo.skafka ñks;a;= 5-6 ;eïfnkak yer thg b`.=re" iqÿÆkq ;,d tl;= lrf.k fmd,alsß" úh<s ñÈ oud fyd`Èka ye`È.dñka msi.kak' ñks;a;= 3-4 lg miq <sfmka nd .kak'