නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

lv, - uqxweg ñY% iõ le`owjYH øjH

uqxweg .%Eï 50

lv, .%Eï 50

iõ .%Eï 50

nd¾,s .%Eï 50

úh<s ñÈ .%Eï 50

rg b`È .%Eï 50

yl=re .%Eï 100

tkid,a weg 3-4 

fmd,alsß fldamam 02

wjYH muKg j;=r

ri wkqj ¨Kq

idod.kakd wdldrh

fyd`Èka fidaod .rd.;a uqxweg" lv, Ndckhlg oud /hla fmf`.kakg yßkak' miq Èk tAjd j;=r tl;=lr ;eïfnkakg yßkak' uqxweg" lv, ndf.g ;eïîf.k tkúg iõ" nd¾,s" fmd,alsß tl;= lr fyd`Èka l,jï lrñka uo .skaof¾ msi.kakd w;r;=r úh<s ñÈ" ;,d.;a tkid,a" .d .;a yl=re" lmd.;a rg b`È iu. ri wkqj ¨Kqo tl;= lr ñks;a;= lSmhlg miq <sfmka nd .kak'