නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fufkaß le`owjYH øjH

fufkaß .%Eï 100

j;=r fldamam 02 1$2

fmd,alsß fldamam 02

ri wkqj ¨Kq

idod.kakd wdldrh

fyd`Èka fidaod .rd.;a fufkaß Ndckhlg oud j;=r tl;= lr uo.skafka ;eïfnkakg yßkak' bkamiq fmd,alsß iy ¨Kq tl;=lr fmd,alsß mefik;=re fyd`Èka yeÈ.dñka msif.k mou n,d <sfmka nd .kak'

iQmfõoskS
ÆIS r;akisß
.a,eu¾ T*a lspka

w¾Ñ; b`ÿjr