නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

One Pot Vegetable MacaroniwjYH øjH

uelfrdakS .%Eï 200

Ækq f.ä 1

fld;a;u,a,s iaj,amhla

isyskaj lmd.;a lerÜ .%Eï 50

isyskaj lmd.;a ,Slaia .%Eï 50

lmd.;a fndaxÑ .%Eï 50

bÕ=re lene,a,la

iqÿ Ækq ìla 2

iQÿre iaj,amhla

j;=r fldamam 2

ri wkqj ¨Kq yd .ïñßiaf;,a iaj,amhla

idod.kakd wdldrh

mEka tlla <sm ;nd thg Ækq" iqÿ Ækq" iQÿre yd bÕ=re tl;= lr f;ïmrdÿ lr.kak' oeka fuhg isyskaj lmd.;a t<j¿ iy fld;a;u,a,s tl;=lr ñY%lr uo fõ,djlg miqj j;=r yd uelfrdakS tl;=lr úkdä 7 - 8 la msi.kak'