නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

One Pot lv, n;wjYH øjH

;ïnd.;a lv, fldamam 1

lSß iïnd .%Eï 500

Ækq f.ä 1

;lald,s f.ä 1

rïfm" lrmsxpdl=re÷ fmd;a;la

iQÿre iaj,amhla

ñßia l=vq .%Eï 5

ly l=vq .%Eï 5

f;,a iaj,amhla

ri wkqj ¨Kq yd .ïñßia

idod.kakd wdldrh

mEka tlla <sm ;nd thg f;,a iaj,amhla tl;= lr rïfm" lrmsxpd" l=re÷ fmd;=" iQÿre yd Ækq tl;=lr f;ïmrdÿ lr.kak uo fõ,djlg miq ly l=vq yd .ïñßia l=vq tl;= lr l,jï lr.kak' miqj ;ïnd.;a lv," iy,a yd wjYH muKg j;=r tl;=lr ;ïnd.kak'