නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

One Pot Vegetable PulaowjYH øjH

;ïnd.;a lSß iïnd iy,a fldamam 4

fld;a;u,a,s fld< iaj,amhla

ñkaÑ fld< fldamam 1$2

ñßia lr,a 3

iqÿ Ækq ìla 2

bÕ=re lene,a,la

f;,a fïi ye¢ 3

neo.;a lcq iaj,amhla

l=re÷ fmd;a;la

iQÿre iaj,amhla

isyskaj lmd.;a Ækq f.ä 1

isyskaj lmd.;a lerÜ w, 1

fmdähg lmd.;a fndaxÑ

ud¿ ñßia lr,a 1

ri wkqj ¨Kq yd .ïñßia

foys f.ä Nd.hl hqI

idod.kakd wdldrh

fld;a;u,a,s fld<" ñkaÑ fld<" bÕ=re" iqÿ Ækq yd ñßia fyd¢ka íf,kaâ lr ñY%Khla idod.kak' miqj <sm ;enQ mEka tllg f;,a iaj,amhla tl;= lr thg l=re÷ fmd;=" iQÿre yd Ækq oud f;ïmrdÿ lr.kak' uo fõ,djlg miq lerÜ" ud¿ ñßia yd fndaxÑ tl;=lr l,jï lr thg by; idod.;a fld;a;u,a,s fld< ñY%Kh oud l,jï lr wjidkhg ;ïnd.;a iy,a yd ri wkqj ¨Kq tl;= lr.kak'

m%ùK iQmfõ§ ÿñkao isßj¾Ok

BBQ on weels Canberra  - Australia

² w¾Ñ; b÷jr