නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

Grilled Fruit Kebabs


wjYH øjH

flduvq f.ä 1$2

wkakdis f.ä 1$2

wem,a f.ä 3

iafg%dafnß f.ä 10

flfi,a f.ä 3

flandí iaála

me‚ fïi yeÈ 1 1$2

foys hqI fïi ye¢ 1

T,sõ f;,a fïi ye¢ 1

le,s ñßia f;a ye¢ 1

ri wkqj ¨Kq

idod.kakd wdldrh

iafg%dafnß yer flduvq" wkakdis" wem,a yd flfi,a fldgq yevhg lmd flndí iaálaj, r|jd.kak' fnda,a tllg me‚" foys" T,sõ f;,a" ¨Kq yd lE,s ñßia oud l,jï lr idod.;a m<;=re iaála ñY%Kfha ;jrd mEka tllg oud .%s,a lr.kak'