නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

Fruit YoghurtwjYH øjH

uqodjdmQ ó lsß fldamam 1

ri wkqj whsiska

iSksfc,áka f;a ye¢ 1$2

fmdä fldgq lmd.;a m,;=re .%Eï 100

úmska l%Sï lma 1$2

WKq j;=r fïi ye¢ 1

lcq iaj,amhla

idod.kakd wdldrh

fnda,a tllg fc,áka iy WKq j;=r tl;= lr lj,ï lr ksfjkakg yßkak' bkamiq ;j;a fnda,a tllg uqojd.;a lsß yd whsiska iSks oud fyd¢ka îÜ lr.kak' îÜ lr.;a ñY%Khg idod.;a fc,áka ñY%Kh oud miqj úmska l%Sï fyd¢ka îÜ lr by; idod.;a ñY%Khg tl;= lr lmd.;a m<;=re o oud mehla muK YS;lrKfha ;nkak'