නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

Fruit CustardwjYH øjH

kejqï lsß fldamam 3

iSks fïi ye¢ 5

jeks,d liagâ mjqv¾ fïi ye¢ 4

fldgq yevhg lmd.;a flfi,a f.ä 1

fldgq yevhg lmd.;a wem,a f.ä 1

lmd.;a ños iaj,amhla

fo¿ï weg .%Eï 25

f*%Ia l%Sï fïi ye¢ 3

idod.kakd wdldrh

fnda,a tllg liagâ mjqv¾ yd kejqï lsß fldamamh oud l,jï lr mfilska ;nkak' miqj Ndckhla <sm ;nd thg b;sß kejqï lsß tl;= lr W;=rk úg iSkS oud fyd¢ka l,jï lr.kak' miqj l,ska idod.;a liagâ ñY%Kh o thg tl;=lr Wl= ñY%Khla jkf;la l,jï lr ñY%Kh ksjqK miq thg lmd.;a m<;=re yd f*%Ia l%Sï tl;=lr YS;lrKfha oud ms<s.kajkak'