නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

Spicy Fruit SaladwjYH øjH

flduvq fldmam 1

wU fldmam 1

wkakdis fldmam 1

msms[a[d fldamam 1$2

iafg%dafnß f.ä 4

me‚ fïi ye¢ 1

foys hqI f;a ye¢ 1

ñßia l=vq f;a ye¢ 1

ri wkqj ¨Kq

.ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$4

idod.kakd wdldrh

flduvq" wU" wkakdis" msms[a[d yd iafg%dafnß ish,a, fldgq yevhg lmd fnda,a tllg oudf.k thg b;sß ish¨u øjH o tl;= lr fyd¢ka ñY% lr.kak'

iQmfõ§ imqu,a úfÊisxy

² w¾Ñ; b÷jr