නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fldia ue,aÆu


wjYH øjH

 • fyd¢ka meiqKq fldia uÿ¿ 25
 • fldia weg 25
 • fmd,a f.ä 1$4 l fmd,a
 • ly f;a ye¢ 1$4
 • l=re÷ lene,a,la
 • wn f;a ye¢ 01
 • wuq ñßia fyda fldÉÑ lr,a y; wgla
 • iqÿÆkq ìla 05
 • r;=Ækq f.ä 05
 • wuq bÕ=re lene,a,la
 • .ïñßia f;a ye¢ 01
 • ÆKq ri wkqj


idok C%uh

fldia uÿ¿ fidaod weg .,jd ;rula isyskaj lmd.kak' fldia weg ;,d fmd;=yer fidaod.kak' n÷klg fldia iy weg oud j;=r fldamam 1 1$2 la muK oud ÆKq tla lr ;ïnd.kak' ly" Ækq" ñßia fyda fldÉÑ" l=re÷" wn" iqÿÆkq" r;=Ækq" .ïñßia" bÕre" ÆKq fï ish,a,u wUrd thg fmd,a tl;=lr wUrd.kak' j;=r ysf|k f;la ;eïnqKq fldia iys; n÷kg fmd,a ue,aÆu oud fyd¢ka l,jï lr iaj,am fõ,djla jid ;nd <sfmka ìug .kak'

;udrd m;srK