නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

l,jï i,dohwjYH øjH

wkakdis .%Eï 50

wem,a .%Eï 50

Ækq .%Eï 50

msms[a[d .%Eï 50

;lald,s .%Eï 50

i,do fld< .%Eï 50

iSks f;a ye¢ 1$2

foys hqI f;a ye¢ 1

ri wkqj ¨Kq yd .ïñßia

idod.kakd wdldrh

i,do fld< ;rula f,dl= lE,s j,g lmd.kak' t<j¿ yd m,;=re fldgq yevhg lmdf.k iSks" .ïñßia ¨Kq yd foys tl;=lr fyd¢ka ñY% lr.kak'