නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ìïu,a neÿuwjYH øjH

ìïu,a .%Eï 300

yd,a msá .%Eï 100

fmdähg lmd.;a ud¿ ñßia .%Eï 100

fmdähg lmd.;a Ækq fld< .%Eï 50

ñßia lE<s 15

iSks f;a ye¢ 1$2

ng¾ f;a ye¢ 2

neo.ekSug f;,a

idod.kakd wdldrh

ìïu,a fmdähg brdf.k thg ¨Kq" .ïñßia iy yd,a msá oud .eUqre f;f,a neo.kak' <sm ;enQ Ndckhlg ng¾" ud¿ ñßia" ñßia lE<s yd wfkl=;a ish¨u øjH iu. neo.;a ìïu,a o tl;= lr.kak'