නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

w, fydoao


wjYH øjH

w, .%Eï 500

iqÿ Ækq .%Eï 10

Ækq .%Eï 25

W¿ yd,a f;a ye¢ 1$2

wUrd.;a wn f;a ye¢ 1

lrmsxpd b;s 1

ñá lsß w~q fldamam 2

ri wkqj ¨Kq

idod.kakd wdldrh

w, f.ä msáka ;ïnd fmd;= yer len,s lmd.kak' miqj iqÿiq Ndckhla <sm ;nd thg ñá lsß yd wfkl=;a ish¨u øjH oud W;=rd.;a miq ;ïnd.;a w,o tl;=lr ye¢ .dñka kej; jrla W;=rjd.kak'