නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fndaxÑ yskaÿu


wjYH øjH

isyskaj lmd.;a fndaxÑ .%Eï 300

r;= Ækq .%Eï 30

iqÿ Ækq .%Eï 10

wuq ñßia lr,a 2

ly l=vq f;a ye¢ 1$2

wn weg f;a ye¢ 1$2

lrmsxpd b;s 1

fmd,a f;,a fïi ye¢ 1

ñá lsß w~q fldamam 1$2

.ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$2

fmd,a lsß w~q fldamam 1$2

idod.kakd wdldrh

Ndckhla <sm ;nd thg f;,a tl;=lr r;ajk úg wn weg yd W¿ yd,a oud.kak' uo fõ,djlg miq r;= Ækq iy iqÿ Ækq tl;=lr f;ïmrdÿ lrf.k wfkl=;a ish¨u øjH tl;=lr W;=rjd.kak'