නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ng¾ rhsiawjYH øjH

lSß iïnd lsf,da.%Eï 1

ng¾ f;a ye¢ 4

ñá lsß w~q fldamam  1$2

isyskaj lmd.;a Ækq f.ä 1

l=re÷  lene,a,la

lrmsxpd b;s 1

tkid,a 4-5

ri wkqj ¨Kq

wjYH muKg j;=r

idod.kakd wdldrh

iy,a fyd¢ka fidaod.kak' Ndckhla <sm ;nd thg ng¾ oud Ækq" l=re÷" tkid,a iy yd,a f;ïmrdÿ lr uo fõ,djlg miq ñá lsß iy moug j;=r tl;=lr n; msi.kak'