නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

neo.;a l=l=,a uiawjYH øjH

l=l=,a uia lsf,da.%Eï 1

iqÿ Ækq .%Eï 20

Ækq .%Eï 50

bÕ=re .%Eï 20

ñßia l=vq .%Eï 20

.ïñßia l=vq .%Eï 5

;=k my .%Eï 5

ly l=vq .%Eï 2

fmd,a lsß w~q fldamam 1

wjYH muKg f;,aj;=r iaj,amhla

ri wkqj ¨Kq

idod.kakd wdldrh

l=l=,a uia fmdähg lmd ¨Kq" .ïñßia" ñßia l=vq tl;=lr iSika lr .eUqre f;f,a neo.kak' miqj fjk;a Ndckhla f.k thg f;,a iaj,amhla tl;=lr r;ajk úg Ækq" iqÿ Ækq" bÕ=re iy wfkl=;a ish¨u øjH oud f;ïmrdÿ lr fmd,a lsß yd wjYH muKg j;=r tl;=lr W;=rjd.kak' thg neo.;a l=l=,a uia tl;=lr.kak'
wdydr .fõIl

úOdhl iQmfõ§ 

iqcs;a wdßhr;ak


² w¾Ñ; b÷jr