නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

වලාකුළු පුඩින් - (Cloud pudding)


wjYH øjH

iSks .%Eï 180

ì;a;r iqÿuo 4

¨Kq iaj,amhla

lcq .%Eï 150

idod.kakd wdldrh

iSks .%Eï 100 leru,a lr mqäu idok Ndckfha wäh fyd¢ka jefik fia oud .kak' ;j;a úh<s Ndckhla f.k thg ì;a;r iqÿuo oud fyd¢ka .idf.k b;sß iSks .%Eï 80 oud iSks Èhjk ;=re kej; .id.kak' idod.;a ñY%Khg ¨Kq iaj,amhla iu`. leu;s rihla tlalr idod.;a j<dl=¿ jeks ñY%Kh leru,a Ndckhg oud jdIamfhka ;ïnd .kak' fyd¢ka ;eïnqKq miq Ndckh isis,a ùug ;nd tA u; lcq len,s bi ms<s.kajkak'