නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ks,a lgfrd¿ mqäxwjYH øjH

msá l< fmd,a lsß .%Eï 100

j;=r ,Sg¾ 1

iSks .%Eï 200

ks,a lgfrd¿ u,a 6

fldaka *a,d .%Eï 125

lcq fyda rg lcq .%Eï 100

idod.kakd wdldrh

m<uqj W;=rjd.;a j;=r ñ',S 100 f.k tu j;=rg lgfrd¿ u,a oud mfilska ;nkak' bka miqj j;=r ñ',S 400 la f.k fldaka *a,d iu`. l,jï lr mfilska ;nkak' b;sß jQ j;=r iu`. iSks" msá l< fmd,a lsß lj,ï lr fyd¢ka W;=rejd f.k fldaka *a,d ñY%Kh  iy lgfrd¿ u,a ;ïnd.;a c,h o thg oud fyd¢ka W;=rjd.kak' thg lcq iaj,amhla o l,jï lr ng¾ fyda f;,a .d .;a ;eáhl oud isis,a jQ miq YS;lrKfha ;nkak'