නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

Pandan leaves DessertwjYH øjH

rïfm fld< .%Eï 150

j;=r ,Sg¾ 1

ì;a;r 01

fmd,a lsß .%Eï 200

fc,áka .%Eï 25

iSks .%Eï 150

idod.kakd wdldrh

m<uqj <má rïfm fld< .%Eï 150 fmdä len,sj,g lmd .kak' bkamiq íf,kavrhg oud fyd¢ka íf,kaâ lr thg j;=r ñ',S 100 muK tl;= lr.kak' fyd¢ka íf,kaâ lr.;a rïfm ál ñßld fmrd mfilska ;nd .kak'bkamiq ì;a;rh f.k fyd¢ka .id .kak' thg fmrd .;a rïfm j;=r iy fmd,a lsßo tl;= lr .kak' yekaola f.k fyñka l,jï lrf.k fjk;a Ndckhla f.k thg iSks" fc,áka" j;=r ñ',S 900 o oud WKq lr .kak' j;=r r;a jQ miq rïfm Ndckh f.k ksfjkak yer tu j;=r j,ska 1$2 muK tl;= lrkak' l,jï l< miq b;sß jQ j;=r iSks" fc,áka Ndckh iu. thg tl;= lrkak ish,a, tlg oud fyd¢ka kgjd .kak' wjidkfha fjk;a Ndckhl oud meh 2 la muK YS;lrKfha ;nd th ms<s.kajkak'